Een integrale aanpak van dementie: een evaluatie

TITEL : “An integrated approach to dementia. A clinical and economic evaluation.”

AUTEUR(S) : C.A.G. Wolfs, Proefschrift Universiteit Maastricht. 2007.

Samenvatting

Deze studie heeft de meerwaarde, effectiviteit en kosteneffectiviteit onderzocht van een integrale, multidisciplinaire aanpak bij de diagnose en het managen van dementie door het Diagnostisch OnderzoeksCentrum voor PsychoGeriatrische patiënten (DOC-PG). Het DOC-PG combineert de ziektegerichte diagnostische aanpak met de zorggerichte aanpak. In dit onderzoek wordt bestudeerd of deze voorziening effectief is vergeleken met gebruikelijke zorg.

Aanpak

Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalige, meerjarige studie ‘The Maastricht Evaluation of a Diagnostic Intervention for Cognitively Impaired Elderly Study (MEDICIE). Aan deze studie hebben 230 mensen waar een vermoeden was van een dementie deelgenomen, zo ook hun mantelzorgers. Aan het begin van de studie, na zes maanden en na twaalf maanden werden ze onderzocht door middel van interviews en het afnemen van verschillende vragenlijsten. 137 mensen ontvingen behandeling middels de DOC-PG en 93 mensen ontvingen gebruikelijke zorg.

Conclusies

De kwaliteit van leven bij deelnemers uit de groep die behandeling van de DOC-PG ontvingen, was toegenomen na zes en na twaalf maanden vanaf het begin van het onderzoek. Bij de groep die gebruikelijke zorg ontving, nam de kwaliteit van leven op verschillende punten af. Het grootste verschil was te zien bij het sociaal functioneren. Daarnaast was er een verbetering te zien in de algemene gezondheidstoestand van de deelnemers uit de DOC-PG groep. Er is geen significant verschil gevonden in het uitvoeren van dagelijkse taken, cognitief functioneren en emotionele, psychische en gedragsproblemen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de zorg van het DOC-PG en de gebruikelijke zorg rondom deze thema’s niet zo sterk verschillen. In deze regio is er in de gebruikelijke zorg al veel aandacht voor deze aspecten van kwaliteit van leven.
Uit de kostenanalyses blijkt dat een multidisciplinaire, integrale aanpak door middel van het DOC-PG niet duurder is dan gebruikelijke zorg, ondanks de investering in de diagnostische interventie. Doordat het wel naar grote waarschijnlijkheid effectiever is dan de gebruikelijke aanpak, kan het DOC-PG kosteneffectief worden genoemd.
In het onderzoek zijn geen heel duidelijke verschillen gevonden op het gebied van informele zorg. Wel lijken de resultaten te suggereren dat de hoeveelheid informele zorg sterker toenam in de groep die de gebruikelijke zorg ontving. Ook waren in deze groep de kosten van informele zorg na twaalf maanden significant veel hoger. De subjectieve en objectieve belasting van de mantelzorgers bleef in beide groepen stabiel gedurende het jaar van het onderzoek. Wel nam in de DOC-PG groep het aantal uren dat de mantelzorger besteed aan de zorg voor zijn naaste af, terwijl dit in de andere groep toenam. Concluderend kan worden gesteld dat een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak bij dementie effectiever is wat betreft kwaliteit van leven van de patiënten dan de gebruikelijke zorg. DOC-PG kan verder beschouwd worden als een kosteneffectieve voorziening voor de diagnose en management van dementie bij ambulante patiënten.  

Voor meer informatie en vragen: claire.wolfs@maastrichtuniversity.nl

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Ketenzorg
Een integrale aanpak van dementie: een evaluatie

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Dementie, klik hier

Voor de Leidraad Ketenzorg Dementie uit 2009, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, Alzheimer Nederland en Actiz, klik hier

Voor het rapport 'De zorginfrastructuur goed geregeld? Evaluatie beleidsregel zorginfrastructuur', van T. Overmars-Marx en B. Janssen van Vilans, kijk hier