Trajectbegeleiding bij dementie in Noord-Limburg

TITEL : “Trajectbegeleiding bij dementie in Noord-Limburg. Ervaringen van mantelzorgers, huisartsen en trajectbegeleiders.”

AUTEUR(S) : J.M. Peeters en A.L. Francke, Nivel en EMGO+/VUmc. 2011.

Samenvatting

In dit rapport staan de ervaringen van mantelzorgers van naasten met dementie, huisartsen en trajectbegeleiders zelf met trajectbegeleiding in de regio Noord-Limburg centraal. Het rapport biedt tevens inzicht in de succes- en faalfactoren van trajectbegeleiding.  

Aanpak

Het onderzoek vond plaats in drie pilots rondom huisartsenpraktijken in Helden, Venlo en Venray. Er zijn vragenlijsten ingevuld door 67 mantelzorgers van een naaste met dementie, die net zijn gestart met trajectbegeleiding. Diezelfde mantelzorgers hebben zes maanden later een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen, problemen en wensen. Daarnaast zijn er groepsgesprekken gehouden met mantelzorgers, met huisartsen en met trajectbegeleiders.

Conclusies

De meeste ondervraagde mantelzorgers ervaren problemen in de zorg en begeleiding voor zijn/haar naaste. Zo hebben ze moeite met veranderingen in het gedrag van hun naaste, weten ze onvoldoende welke mogelijkheden voor ondersteuning zij kunnen krijgen, nadat de diagnose dementie is geconstateerd en zien ze op tegen opname van hun naaste in een zorginstelling. Bijna alle personen met dementie ontvangen professionele hulp (91%). Zes op de tien geven aan behoefte te hebben aan (één of meer vormen van) professionele hulp.
Met de komst van de trajectbegeleider is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie én mantelzorgers in de drie pilots in Noord-Limburg gerealiseerd. Het belang van een onafhankelijk, deskundig begeleider in de persoon van trajectbegeleider wordt door mantelzorgers als zodanig benoemd en onderstreept. De positie van de trajectbegeleider is voor mantelzorgers helder en bij de eerste signalen van een ‘niet pluis gevoel’ kan de trajectbegeleider door de huisarts worden ingeschakeld. Ook wanneer er nog géén professionele zorg aanwezig is, biedt trajectbegeleiding een uitkomst.
De eerste ervaringen van mantelzorgers laten zien dat trajectbegeleiding een duidelijke meerwaarde heeft voor de kwaliteit van zorg voor cliënten en mantelzorgers. De plannen om trajectbegeleiding verder te implementeren in de regio Noord-Limburg worden door de mantelzorgers toegejuicht.
De algemene ervaring van de huisartsen van de drie pilots is dat er sprake is van een stijgende lijn als het gaat om de vormgeving en invulling van trajectbegeleiding in de pilots. Zij zijn van mening dat trajectbegeleiding zeker meerwaarde heeft voor de kwaliteit van dementiezorg, zowel voor cliënten en mantelzorgers. Ook zijn de verwijslijnen korter geworden en helder, en dat wordt door huisartsen als een grote verbetering ervaren.
Trajectbegeleiders zelf zijn ook erg enthousiast over trajectbegeleiding bij dementie: het Diagnose Expertise Centrum heeft een duidelijke meerwaarde, huisartsen voelen zich volgens hen beter toegerust en ondersteund op het gebied van dementiezorg, en cliënten en mantelzorgers zijn erg blij met de emotionele ondersteuning, adviezen en zorgcoördinatie van de trajectbegeleiders, zo luidt hun opvatting. Deze eerste positieve ervaringen met trajectbegeleiding bij dementie motiveren om door te gaan met de verdere ontwikkeling en vormgeving ervan. Zo is er stapsgewijs en met groot enthousiasme gestart met de uitbreiding van trajectbegeleiding naar alle huisartsenpraktijken in Venray, met de ambitie om vervolgens uit te breiden naar de hele regio Noord-Limburg.

Voor meer informatie en vragen: j.peeters@nivel.nl

 

 

Onderzoeken
Organisatie van de zorg
Casemanagement
Trajectbegeleiding bij dementie in Noord-Limburg

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor meer informatie:
www.nivel.nl

Op de website van Alzheimer Nederland staat ook veel informatie over onderzoek dat plaatsvindt naar dementie, kijk hier