Wat bezielt de mantelzorger?

TITEL : “Wat bezielt de mantelzorger?”

AUTEUR(S) : G. Palmboom & J. Pols, Academisch Medisch Centrum, sectie medische ethiek binnen het onderzoeksnetwerk WMO. In opdracht van de Gemeente Amsterdam, dienst Zorg en Samenleven. In samenwerking met het Nicis Instituut. 2008.

Samenvatting

Het rapport is gebaseerd op het onderzoeksproject “Wat bezielt de mantelzorger?”. Het project heeft zich gericht op de motieven van mensen om voor hun naaste te zorgen, om hierdoor beter zicht te krijgen op beweegredenen van mantelzorgers en hoe ze in staat zijn en blijven om te zorgen.

Aanpak

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Door middel van literatuuronderzoek is een themalijst voor de interviews vastgesteld. Vervolgens zijn er 34 diepte-interviews en één focusgroepinterview gehouden, met in het totaal 45 mantelzorgers.

Conclusies

Vanuit verbondenheid met hun naasten zullen mensen veelal de zorg op zich nemen als hen iets overkomt, het is vaak vanzelfsprekend. Er komen twee bronnen van vanzelfsprekendheid uit de analyse; mantelzorgers willen de relatie met hun naaste in stand houden en ze ervaren het als een plicht om voor de ander te zorgen. Deze twee vanzelfsprekendheden maken dat het zorgen niet als een keuze ervaren wordt. Het geeft de mantelzorger enerzijds kracht omdat er niet getwijfeld hoeft te worden over wat goed is om te doen. Ook geeft het de mantelzorger rust en een schoon geweten om te handelen naar hun plichtsgevoel. Anderzijds zit er weinig rem op de inzet van de mantelzorger; hij wil de relatie met de ander in stand te houden, weet het best wat de ander nodig heeft en is vaak al zozeer bij de zorg betrokken dat er geen alternatief lijkt te zijn. Dit heeft tot gevolg dat hij grenzen oprekt en uiteindelijk overschrijdt, en het gevaar van overbelasting erg groot wordt. De mantelzorger dreigt in een steeds kleiner wordende eigen leefwereld gevangen te raken. De buitenwereld heeft steeds meer moeite om de mantelzorger goed te begrijpen en te ondersteunen.
Mantelzorgers helpen zichzelf door acceptatie, relativering en humor. Daarnaast worden mantelzorgers ondersteund door handelingen, houdingen en eigenschappen van anderen. Dit speelt op niveaus van beleid, professionals, het eigen sociale netwerk en op het niveau van de relatie met de naaste die door de mantelzorger verzorgd wordt.

Onderzoeken
Familie en andere naasten
Wat bezielt de mantelzorger?

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Om naar een methodebeschrijving voor Preventieve Ondersteuning van Mantelzorgers, van Movisie, te gaan, klik hier

Kijk ook voor meer informatie op: www.movisie.nl