De cliënt centraal, maar waar staat de mantelzorger?

TITEL : “De cliënt centraal, maar waar staat de mantelzorger? De plaats van mantelzorgondersteuning in zorgprogramma's.”

AUTEUR(S) : R. van Overbeek en S. Feith, Vilans. In opdracht van Mezzo. 2009.

Samenvatting

In opdracht van Mezzo heeft Vilans een quickscan uitgevoerd om na te gaan welke plaats mantelzorg, mantelzorgers en mantelzorgondersteuning innemen in trajecten die gericht zijn op verbetering van de zorg aan mensen met dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel, aan de hand van zorgprogramma’s en ketenzorg.

Aanpak

De quickscan is gestart met deskresearch, waarna gesprekken zijn gevoerd met Alzheimer Nederland en zijn vier regio’s geselecteerd. Bij de selectie is de voorkeur gegeven aan de regio’s die in hun programma’s extra aandacht hebben voor mantelzorgers. Daar is gesproken met coördinatoren van regionale zorgprogramma’s.

Conclusies

Als gekeken wordt naar de plaats die mantelzorgondersteuning inneemt in zorgprogramma’s, dan wordt die ondersteuning vooral gezien in het licht van de mantelzorger als (mede)zorgverlener. Oplossingen in de zorg aan mensen met dementie en NAH liggen meestal in het verlengde van de problematiek van de cliënt, en niet van de problemen die de mantelzorger zelf ervaart. Respijtzorg die geboden wordt, sluit niet altijd aan bij de behoeften van de mantelzorger. Zorgprogramma’s zijn in de eerste plaats op verbetering van de professionele zorg, meer ketenzorg en meer samenwerking gericht en minder op het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen of activiteiten. In alle onderzochte regio’s is een casemanager of zorgcoördinator aangesteld. Zij hebben als expliciet doel meegekregen het gehele cliëntsysteem te begeleiden. Het blijkt dat mantelzorgers de begeleiding van de casemanager als zeer ondersteunend ervaren. De afstemming tussen de betrokken organisaties en de casemanagers verloopt nog vlekkeloos. Een veel gehoorde behoefte is dat de casemanager al in het begin inzetbaar is, bij het optreden van het niet-pluisgevoel, en diens begeleiding te laten doorlopen tot in de eerste fase van het verblijf in het
verpleeg- of verzorgingshuis.

Onderzoeken
Familie en andere naasten
De cliënt centraal, maar waar staat de mantelzorger?

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor een artikel van A. Onstenk van Vilans over familieparticipatie in het verpleeghuis, kijk hier

Door Vilans is een toolkit ontworpen 'Een sterke band'; een instrument om de betrokkenheid van mantelzorgers van een bewoner met dementie te vergroten. Voor meer informatie, kijk hier

Voor het artikel uit Denkbeeld 'Voor de poort, mensen met verpleeghuisvrees over de drempel helpen', geschreven door T. Royers en K. Oerbekke van Vilans, klik hier
Voor meer informatie hierover op de website van Vilans, klik hier 

N. van Dompselen, A. Tanja en M. Vermaas van het Expertisecentrum Mantelzorg, Movisie en Vilans schreven een inspirerend rapport over het beter bereiken van mantelzorgers 'Beter bereiken Mantelzorgers, dichtbij en samenhangend. Inventarisatie van inspirerende praktijkvoorbeelden' Kijk hier