Mag ik uw mantel aannemen?

TITEL : “Mag ik uw mantel aannemen? Een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden bij het samengaan van mantelzorg en professionele zorg binnen psychogeriatrische zorginstellingen.”

AUTEUR(S) : J. Bongers, Universiteit voor Humanistiek, 2008.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft de knelpunten en mogelijkheden bestudeerd van de samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers van mensen met dementie in een zorginstelling.

Aanpak

Na een literatuurstudie zijn er semigestructureerde interviews gehouden die aan de hand van een theoretisch kader zijn geanalyseerd.

Conclusies

Mantelzorgers zorgen intensief voor hun naaste, het eigen leven staat vrijwel stil en de ander komt in de zorgrelatie op de eerste plaats. Opname in een instelling betekent vaak een forse omslag in het leven van beiden. Dit proces van voor de opname, is van invloed op hoe de mantelzorger in de zorg staat en hoe dit samengaat met de professionele zorg. Er blijkt nauwelijks sprake van expliciete samenwerking of duidelijk overleg over de zorg; als er samenwerking is, is dat in stilte en heel taakgericht. Vaak willen mantelzorgers wel helpen en krijgen ze die ruimte. Maar tegelijkertijd blijkt dat veel van hen ervaren, dat dit als vanzelfsprekend wordt gezien terwijl ze dat niet prettig vinden. Opname betekent het overdragen en loslaten van de zorg. Dit is voor veel van hen niet altijd zo eenvoudig, de zorgen zijn niet ineens verdwenen. Het onderzoek vermeldt dat de mantelzorgers aangeven dat hun bezoek aan hun naaste ook een soort controlefunctie heeft; zo blijven ze beter op de hoogte van de situatie en horen en zien ze meer. Als laatste beschrijft het onderzoek dat de twee vormen van zorg in hun aard verschillend zijn. Zorg als handeling en attitude, private versus publieke sfeer, verschillende zorglogica’s, systeem en leefwereld. Mantelzorg en professionele zorg verschillen van elkaar maar hebben vaak hetzelfde doel: zo goed mogelijke zorg bieden aan de verzorgde en daarbij hebben ze elkaar nodig. Het gaat in het samengaan van de twee vormen van zorg dan ook niet alleen om het werken aan een gedeeld perspectief, maar ook om respect voor elkaars perspectief.

Voor meer informatie en vragen: jiskabongers@hotmail.com

 

Onderzoeken
Familie en andere naasten
Mag ik uw mantel aannemen?

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Voor een ‘Draaiboek Project Mantelzorg in het verzorgingshuis’ dat is uitgevoerd in vier Zeeuwse verzorgingshuizen, klik hier

PON Brabant heeft een handleiding ontwikkeld voor de ondersteuning en samenwerking met naasten van bewoners: 'Handleiding voor verpleeg- en verzorgingshuizen; De zorg gaat door', klik hier
en kijk voor meer informatie op www.ponbrabant.nl